Köp av en vildand / Buying a wildduck

Om ni är intresserade av en tollare från Vildandens så bör ni känna till att de är hundar som gillar att jobba. De passar inte för att bara gå en promenad då och då – de behöver sin hjärngympa!

elite-litenand

Elite 6 veckor gammal apporterar Kricka

Kullarna vänder sig till er som verkligen vill arbeta med era hundar, allra helst med fokus på jakten, kanske starta på jaktprov längre fram eller tävla vidare inom någon annan gren t ex viltspår, lydnad eller bruks. Hittills har det blivit många duktiga arbetshundar med stor arbetslust och trevligt temperament samt en god exteriör. Vildänderna passar sannolikt inte dig som inte vill lägga stor vikt vid träning då linjerna innehåller starkt arbetande tollare!

När jag väljer ut valpköpare är jag noga med att vår personkemi stämmer. Förhoppningsvis ska vi ha att göra med varandra under många år framåt – ja i hundens hela liv! Därför vill jag gärna prata med er och allra helst träffa er innan det kan bli aktuellt med ett köp. Jag tar gärna era uppgifter på mail men jag uppskattar mest en träff och/eller ett telefonsamtal.

Jag har alltid några intressenter som väntar från en kull till en annan – mest p g a att jag inte tar kullar så ofta. Därför kan det vara bra att sätta upp sig på kö relativt tidigt.

Jag värdesätter en regelbunden kontakt med ”mina” valpar. Som valpköpare är du alltid välkommen att ringa eller hälsa på!

Känner du att du kan ställa upp på ovanstående så är du välkommen att höra av dig per telefon 0708-510143 eller via mail anette@vildandens.com

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt vid valet av valpköpare.

 

Kennel eller uppfödare
Jag brukar inte heller säga att jag har en kennel, men jag är uppfödare. Våra hundar lever tillsammans med oss inomhus och är en del av vår familj. Vi har inte heller fler hundar hemma än att alla kan bli sysselsatta med vettig träning och det är jakten och jaktträningen jag brinner för. Ibland sätter jag ut någon hund på foder men det är långt ifrån alltid.

Vildandens valpar är uppfödda i hemmiljö och är således vana vid allt från dammsugare, tvättmaskin, gräsklippare till bilar och människor – både vuxna och barn. Undanhåll inte valpen från ”vanligt” förekommande oljud. Beroende på årstid vistas de mycket ute och i vissa fall är de nästan rumsrena när de lämnar vid 8 veckor.

Nu när Du hämtar Din valp, får Du med följande:

 • Köpeavtal, Registreringsbevis från SKK (Svenska Kennelklubben), Vaccinationsintyg
 • Valpen är dessutom chipmärkt – nr finns i registreringsbeviset
 • Veterinärbesiktningsintyg, inte äldre än 7 dagar. Skulle en valp hämtas senare så besiktigas den först tillsammans med sina syskon för att hela kullen ska besiktigas samtidigt – och sen får den en egen besiktning före hemgång
 • Kullen är dolda fel försäkrad i Sveland i tre år – motkrav hos er ägare är att ni håller valpen försäkrad under samma tid
 • Du får ett års medlemskap i Tollarklubben samt i SSRK (Svenska Spaniel- och Retrieverklubben)
 • Mentalbeskrivning vid ca 18 – 24 månaders ålder som jag bjuder på och hoppas såklart att alla kan komma vid det tillfälle som erbjuds. Vi håller alltid till på Lomma BK
 • En valpväska från Lupus Foderimport AB, innehållande en påse med foder som valpen har ätit här, Precept Puppy Formula Plus
 • En visselpipa och dummy samt retrieverkoppel
 • Lite annat smått och gott som kan variera mellan kullarna
 • sist men inte minst – ”en snuttefilt”
 • samt livslång support såklart

 

Avelsutvärdering
För att kunna utvärdera kullen önskar jag att:

 • Din hund röntgas – både höftleder (HD) och armbågar (ED) – någon gång när den är mellan 18 – 24 månader gammal
 • Din hund ögonlyses gärna runt två års ålder såvida den inte ska användas i avel. Då är det en gång om året som gäller
 • Din hund ställs ut någon gång efter det att den blivit vuxen (>15 månader), men det är inte något krav. Ni får såklart gärna göra det oftare!
 • Jag ser också gärna att ni går någon form av utbildning med hunden – t ex valpkurs, lydnadskurs, spårkurs, jaktkurs – den listan kan göras hur lång som helst!
pixboot1

Kull 12 – Vildandens .. af Pixboot

If you’re interested in a Toller from Vildandens then you should know that they are dogs that like to work. They don’t fit you that just goes for a walk now and then – they need their brain exercise!

 

Our litters are for you who really want to work with your dogs, most preferably, with a focus on the hunt, perhaps start the field trial later or compete further in any other branch such as tracking, obedience and other events.
So far there have been many talented working dogs with great workability and nice temperament and good exterior. Wildducks will perhaps not suit everybody while the pedigree usually contains strong working tollers!

 

When I choose the buyers, I make sure that our personal chemistry is ok. Hopefully we’ll be dealing with each other for many years – in fact in the puppy’s whole life! Therefore, I would like to talk with you and most preferably meet you before it can be relevant to a purchase. If that’s not easy to perform due to long travel we’ll deal with that then!
I always have a few puppybuyers who are waiting from one litter to another – mostly because I don’t breed so often. So it may be good to put yourself in the puppylist relatively early.
I value regular contact with ”my” puppies. As buyers, you are always welcome to call or visit!

 

Do you feel that you can set up on the above, you are welcome to contact us by phone +46 708 510143 or by mail anette@vildandens.com

We reserve the right to choose who/whom may buy a puppy from us.

 

Kennel or breeder
I usually don’t say that I have a kennel – I’m a breeder. Our dogs live with us indoors and is a part of our family. Nor do we have more dogs at home than each of them can be get their sensible exercise and it is hunting and hunting training I really enjoy.
Vildandens puppies are raised in a home environment and are thus accustomed to everything from vacuum cleaners, washing machine, lawnmowers to cars and people – both adults and children. Don’t withhold your puppy from the ”usual” noises in the house. Depending on the season the puppies spend a lot of time outside and in some cases they are almost housebroken when they leave at 8 weeks.

 

When you pick up your puppy, you will receive the following:

 • Purchase Agreement, Registration Certificate from SKK (Swedish Kennel Club), Vaccination Certificate
 • The puppy has gotten a microchip – Number, see registration certificate
 • Veterinary healthcertificate, not older than 7 days. If a puppy is picked up later, it is first inspected with it’s siblings because I want the entire litter to be inspected at the same time – and then the puppy gets it’s own inspection before going home
 • You will receive a year’s membership of the Swedish Tollerclub and the SSRK (Swedish Spaniel- and Retriever Club)
 • Mental behavior test at approximately 18-24 months of age, I invite and hope that everyone can come and join
 • A puppy bag, containing a bag of food the puppy has eaten here, Precept Puppy Formula Plus
 • A whistle and dummy and retriever leash
 • Some other stuff that can vary between litters
 • last but not least – a blanket that smells like mummy
 • and of course lifetime support

Breeding evaluation
In order to evaluate the litter, I wish:

 • Your dog to be X-rayed – both hip joints (HD) and elbow (ED) – sometime when it’s between 18-24 months old
 • Your dog’s eyes should be examined by an Ophtalmologist at about age of 2 years unless it is to be used for breeding, then it’s once a year
 • Your dog will be shown in conformation sometime after it becomes an adult (> 15 months), but it is not a requirement. You may of course show more often!
 • I would also like you to go some form of training with the dog – such as puppy training, obedience, tracking course, hunting course – the list goes on and on!