Avelsmål / Breeding goals

När jag väljer ut mina avelshundar finns det flera aspekter som det ska tas hänsyn till. Jag tycker mycket sammanfattas i mitt motto:

”Mentalt trevliga tollare, med mycket ”go”, i en sund kropp”.

Jag vill få fram tollare som håller både psykiskt och fysiskt för det arbete de ska klara av.

Målet med min uppfödning är att bibehålla, förvalta och helst förstärka det rastypiska både temperamentsmässigt, funktionsmässigt, hälsomässigt men även exteriört. Ett trevligt temperament är för mig A och O. Sedan kommer såklart hälsa och arbetslust. De ska också uppfylla rasstandarden! Jag tar inte en kull om jag inte tycker den tillför rasen något.

Som uppfödare anser jag att det är mitt ansvar att använda individer där jag vet att det tollaren framtagen till från början bevaras – d v s jakt! Jag använder föräldradjur som har någon form av dokumenterad jaktmerit. I något fall kan jag frångå den principen om det är en tilltalande stamtavla där jag känner individerna!

Det jag också värnar om är mångsidigheten av rasen – Jag brukar säga att tappar den sin jaktegenskap så går vi en tyngre hund tillmötes och som sannolikt inte kan jobba lika bra! Det är bara att titta på hur en Border collie skulle vara om den inte fick valla – då hade den nog inte varit i topp inom så många hundgrenar som den är!

Mentalitet, förutom hälsa såklart, är något som jag anser är oerhört viktigt. Jag bjuder på mentalbeskrivning (MH) när kullen blivit ca 18-24 månader. När det blir beror helt enkelt på, när på året som kullen är född. Då jag väljer ut avelsdjur tittar jag mycket på MH men också på de kullar som de kommer ifrån samt halvsyskon. Finns MH gjorda ännu längre bak i leden tittar jag även på dessa. Extra stor vikt lägger jag på rädslemomenten och tittar där på mycket nyfikenhet och kvarstående rädsla förutom skotten såklart. Nu finns ju även BPH att följa

kanadickens-cecilia-lind-bim95

Vildandens härliga stamtik Jazza (LPI SE U(U)CH Kanadickens Cecilia Lind). Bilden tagen 1995 då hon blev BIM vid Tollarspecialen i Sandviken tre år gammal. Jazza blev 15,5 år gammal och bara en gång använde vi försäkringen – när hon ätit råttgift!

When I select my breeding dogs, there are several aspects that should be taken into account. I really summarized in my motto:”Mentally nice Tollers, with lots of ”go” in a healthy body”.

I want to get wildducks that are Tollers holding both mentally and physically for the work they will do.

The aim of my breeding is to maintain, manage and hopefully strengthen the breed both temperamentally, functionally, health-wise, but also exterior. A nice temperament for me is the A and O. Then of course the health and working ability. They must also meet the breed standard! I don’t take a litter if I don’t think it adds something to the breed.

As a breeder, I believe it is my responsibility to use individuals I know are Tollers designed for their origianal purpose – hunting! I use parents that have some form of documented hunting merit. In a specific case, I can depart from the principle if it’s an appealing pedigree where I know the individuals!

Then I also care about the versatility of the breed – I usually say that if we drop the huntingability then we will get a heavier dog who wouldn’t be that able to work just as good! Just look at how a Border Collie would be if it didn’t get to heard – then it had probably not been in the top in so many dog ​​events as it is!

Mentality, besides health of course, is something that I think is extremely important.